Alle Kinderen op de Fiets

1 op de 3 kinderen gaat nooit op de fiets naar de basisschool. In Amsterdam kan maar liefst een kwart van de kinderen niet fietsen. Onze Nederlandse fietscultuur is beroemd en wordt overal geprezen, maar als we zo verder gaan, zijn we die binnen één generatie kwijt. We moeten onze kinderen weer leren fietsen, en daarmee geven we ze een groot kado: vrijheid, zelfstandigheid en weerbaarheid. Daar hebben we het zelden over, omdat het voor ons zo vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet.

Dat fietsen ook nog gezond is, zorgt voor een sociale en leefbare woonomgeving, voor een goede luchtkwaliteit en voor meer ruimte in stad en dorp is mooi en tegelijkertijd is het essentieel om de grote uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, bevolkingsgroei en de toename van welvaartsziekten te lijf te gaan.

Bouwen we aan een generatie die straks met de (zelfrijdende) auto naar het werk gaat? Wij maken ons grote zorgen.

Daarom hebben we een plan gemaakt. We geven we elk kind toegang tot de fiets, als nodig gratis. We leren ze hoe ze goed kunnen fietsen, bouwen veilige paden, maken het onaantrekkelijk voor de ouders om ze naar school of naar de sportclub te brengen. En jong geleerd is oud gedaan – zo houden we de wegen in de toekomst filevrij, halen we de Nederlandse  stikstof doelstellingen nu en in de toekomst met gemak, bouwen we aan een gezonde en gelukkige generatie en aan leefbare steden en buitengebieden.

Laten we net zoveel investeren als we in maart hebben gedaan mbt koopkrachtherstel en verlaging van de belasting op de brandstof: 2,8 miljard. Met dat bedrag kunnen we ongeveer 1 miljoen kinderen die nu niet fietsen, een heel belangrijke beweging richting hun en ónze toekomst geven: we geven ze vrijheid, geluk en gezondheid. Preventie.

De Fietsburgemeesters van Nederland, de Junior Fietsburgemeesters en BYCS roepen samen met een heleboel overheden, kennisinstellingen, bedrijven en individuen de overheid op om nú iets te doen, voor het te laat is.

Investeren in kinderen op de fiets is investeren in de toekomst van Nederland!

Lucas Boer, Junior Fietsburgemeester van Amsterdam

Katelijne Boerma, Fietsburgemeester van Amsterdam

Jelle Bakker, Fietsburgemeester van Utrecht

Aya Achaboun, Junior Fietsburgemeester van Den Haag

Remco de Rijk, Fietsburgemeester van Den Haag

Arjen van der Veen, Fietsburgemeester van Rotterdam

Marijn de Vries, Fietsburgemeester van Zwolle

Maarten Tjallingii, Fietsburgemeester van Arnhem/Nijmegen

Maud de Vries, CEO van BYCS (bycs.org)

Wilt u dit manifest steunen? Stuur ons een mail en wij houden u op de hoogte! maud@bycs.org

1 in 3 children never cycle to primary school. In Amsterdam as many as a quarter of the children cannot cycle.

Our Dutch cycling culture is famous and praised worldwide, but if we continue as we are, we will lose it within a generation. We have to teach our children to cycle again, and in doing so we give them a great gift: freedom, independence and resilience. We rarely talk about this, because it is so obvious to us; but in fact it is not.

The fact that cycling is also healthy, ensures a social and liveable urban environment. Good air quality and more space in towns and villages is an important benefit in the short term, while at the same time essential to tackling the major challenges of the future, such as climate change, population growth and tackling the increase in diseases of affluence.

Are we building a generation that will soon go to work by (self-driving) car? We are very concerned.

We have developed a plan. We give every child access to the bicycle, if necessary for free. We teach them how to properly cycle, build safe paths, and make it unattractive for parents to be their chauffeurs, remembering that what’s learnt when young is repeated when old. Cycling stimulation will keep roads free of congestion in the future, achieving Dutch nitrogen emission targets with ease now, and in the future.

Let’s build a healthy and happy generation and liveable cities and rural areas. Let’s invest as much as we did in March on purchasing power recovery and fuel tax cuts: 2.8 billion. With that amount we can give approximately 1 million children who do not cycle now a very important move towards their and our future. When we give them freedom, happiness and health, we act, rather than react.

The Bicycle Mayors of the Netherlands, the Junior Bicycle Mayors and BYCS, together globally with many governments, knowledge institutions, companies and individuals, call on the government to act now, before it is too late.

Investing in children by bicycle is investing in the future of the Netherlands!

Lucas Boer, Junior Bicycle Mayor of Amsterdam

Katelijne Boerma, Bicycle Mayor of Amsterdam

Jelle Bakker, Bicycle Mayor of Utrecht

Aya Achaboun, Junior Bicycle Mayor of Den Haag

Remco de Rijk, Bicycle Mayor of Den Haag

Arjen van der Veen, Bicycle Mayor of Rotterdam

Marijn de Vries, Bicycle Mayor of Zwolle

Maarten Tjallingii, Bicycle Mayor of Arnhem/Nijmegen

Maud de Vries, Co-Founder & CEO of BYCS (bycs.org)

Would you like to support this manifesto? Send us an email and we will keep you informed! maud@bycs.org